Ochrana a užívanie osobných údajov

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok hipromotion.cz je spoločnosť Hi Promotion s. r. o. so sídlom Banskobystrická 391/70, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 03235203, zapísaná vo verejnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddíl C, vložka 84120, ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb. autorský zákon oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľovi prináležia všetky autorské práva ku všetkému obsahu, ktorý prevádzkovateľ umiesťuje na stránkach hipromotion.cz vrátane textu, designu stránok, obsahu a usporiadania.

Tieto webové stránky a všetky vzťahy s nimi súvisiace sa riadia právom Českej republiky.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito pravidlami. Tieto pravidla sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky(ďalej len „Užívatelia“). Užívateľ vyjadrí súhlas s týmito pravidlami, že vstúpi na www stránku prevádzkovateľa alebo akýmkoľvek spôsobom využije akúkoľvek informáciu umiestenú v rámci www stránky prevádzkovateľa.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach hipromotion.sk s výnimkou tohto dokumentu nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Ochrana a užívanie osobných údajov.

Prístup na stránky hipromotion.sk môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“). V takom prípade bude prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Pri Vašej návšteve získame len základné informácie o Vašom prehliadači a operačnom systéme, odkiaľ ste k nám prišli, ako dlho a ako často u nás ste, aké stránky ste prečítali, aká je Vaša IP adresa a pod.. Tieto informácie využívame len k vylepšenie nášho webu a služieb. Tieto údaje nie sú poskytované k užitiu v prospech žiadnych tretích osôb. 

Kódy tretích strán

Tento web spracováva cookies, ktoré sú potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely a v prípade Vášho súhlasu tiež pre remarketing.

Cookies

Súbory cookies sa sťahujú na pevný disk užívateľa a umožňujú internetovým stránkam zapamätať si dôležité informácie, ktoré užívateľovi uľahčí jej ďalšie používanie.

Pokiaľ užívateľ nechce cookies používať alebo si praje, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak sú všetky cookies zablokované, nie je možné využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Universal Analytics

Tieto stránky využívajú službu Universa l Analytics (Google Analytics) poskytovanú spoločnosťou Google. Inc. Pre analýzy a zlepšenie webových stránok. Dáta o užívateľoch sú anonymné, nezbierajú osobné a citlivé údaje. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Google nebude spojovať Vašu IP adresu s akýmikoľvek dátami, ktoré má k dispozícii. Viac informácií o Google Analytics nájdete na Ochrana súkromia a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Pokiaľ si neprajete byť zahrnutý do štatistik služby Google Analytics nainštalujte si do prehliadača rozšírenie Google Analytics Opt – out.

Retargeting

Webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s. To umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o tento web, reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s.

Remarketing

Zber údajov o chovaní návštevníkov internetových stránok hipromotion.cz je aktivovaný vyjadrením aktívneho súhlasu skrz tlačidlo „súhlasím“, ktorá nasleduje za informatívnym upozornením v spodnej časti webovej stránky s nasledovným znení „prevádzkovateľ webu, spoločnosti HiPromotions.r.o. Banskobystrická 391/70 621 00 Brno - Řečkovice, IČ 032 35 203,, ako správca osobných údajov, spracováva na webe hipromotion.cz súbory cookies, ktoré sú potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely a v prípade Vášho súhlasu tiež pre remarketing.“

Remarketingom sa v prípade internetových stránok hipromotion.cz myslia systémy a meracie kódy na opätovné cielenie reklamy. Menovite službu Remarketing spoločnosti Google, Inc.  a A Pixel Facebook spoločnosti Facebook a.s.

Expirácia cookies

Cookies pre Google Analytics, už majú sa účel získavania štatistických informácií, expirujú podľa nastavenia počítača, poprípade prestanú existovať v momente ich odstránení.

Cookies pre Google AdWords, už majú za účel identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Google pre opätovné cielenie reklamy (Remarketing) expirujú za 540 dní.

Cookies pre Pixel Facebook, už majú za účel identifikáciu v rámci reklamnej spoločnosti Facebook pre opätovné cielenie reklamy (Remarketing) expirujú za 180 dní.

Užívateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu.

Zmeny v politike ochrany osobných dát

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnení na týchto stránkach.

Chovanie užívateľov

Pri používaní týchto stránok užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne prístupných miest na týchto stránkach. Užívateľ je takisto povinný ctiť autorské práva prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce užívateľovi z používania týchto stránok sú celkom na užívateľovi a prevádzkovateľ za nich nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednávané miestne príslušným súdom v Českej republike a v súlade zo zákonmi Českej republiky.

Ustanovenie týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné, budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich dojednaní a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.


Prehlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok prehlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých užívateľov internetu.

Ukončenie

Spoločnosť HiPromotion, s.r.o. si vyhradzuje právo okamžite ukončiť Vaše užívanie webovej stránky alebo prístup na túto stránku aj v prípade, že sa bude domnievať, že z Vašej strany došlo alebo dochádza k porušovaniu práv a/alebo oprávnených záujmov spoločnosti HiPromotion, s.r.o. alebo ich spolupracovníkov, porušovanie príslušných právnych predpisov, či v prípade, že bude považovať Vaše chovanie na stránke za nevhodné či neprijateľné v rozpore s oprávnenými záujmami spoločnosti HiPromotion, s.r.o.

Kontakt

V prípade potreby nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese : info@hipromotion.cz
Hi Promotion s.r.o. info@hipromotion.cz
+420 725 965 559
Ochrana osobných údajov | HiPromotion.cz © 2017 Všetky práva vyhradené