Poučení o ochraně osobních údajů

Přístup na stránky www.hipromotion.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Při Vaší návštěvě získáváme jenom základní informace o Vašem prohlížeči a operačním systému, odkud jste k nám přišli, jak dlouho a jak často u nás jste, jaké stránky jste si přečetli, jaká je Vaše IP adresa apod. Tyto informace využíváme pouze k vylepšení našeho webu a služeb. Tyto údaje nejsou poskytovány k užití ve prospěch žádných třetích osob.

Společnost Hi Promotion s. r. o. se sídlem Dolnice 314/2, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 03235203, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84120 zpracovává v případě odeslání kontaktního formuláře nebo jiného dotazu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • E-mailovou adresu

Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem odpovědi na Váš dotaz a budou společností Hi Promotion s. r. o. zpracovávány po dobu 3 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno společnosti Hi Promotion s. r. o. tedy správcem osobních údajů.

Kódy třetích stran

Tento web zpracovává cookies, jež jsou potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro remarketing.

Cookies

Soubory cookies se stahují na pevný disk Uživatele a umožňují internetovým stránkám zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.

Pokud Uživatel nechce cookies používat nebo si přeje, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Jsou-li všechna cookies zablokována, není možné využít některé funkce těchto stránek.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží 
o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny Uživatele internetu.

Ukončení

Společnost Hi Promotion, s.r.o. si vyhrazují právo okamžitě ukončit Vaše užívání webové stránky nebo přístup na tuto stránku v případě, že se bude domnívat, že z Vaší strany došlo nebo dochází k porušování práv a/nebo oprávněných zájmů společnosti Hi Promotion, s.r.o. nebo jejích spolupracovníků, porušování příslušných právních předpisů, či v případě, že bude považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti Hi Promotion, s.r.o.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek hipromotion.cz je společnost Hi Promotion s. r. o. se sídlem Dolnice 314/2, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 03235203, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84120, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách hipromotion.cz, včetně textu, designu stránek, obsahu a uspořádání.

Tyto webové stránky a veškeré vztahy s nimi související se řídí právem České republiky.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na www stránku Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránky Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách hipromotion.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Kontakt

V případě potřeby nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: info@hipromotion.cz